#UiB2022

Anne Lise FimreiteAv prorektor Anne Lise Fimreite

Universitetet i Bergen skal ha ny strategi. En sentral arbeidsgruppe bestående av prorektor, dekanene fra samtlige fakultet og museumsdirektøren skal lede strategiarbeidet. Gruppen fikk i møte 13. februar følgende mandat fra universitetsstyret:

           Identifisere drivkrefter som påvirker og gir føringer for universitetets utvikling.

           Formulere forslag til visjoner, mål og prioriteringer for universitetets utvikling.

           Utarbeide forslag til en overordnet strategi som i samsvar med Universitetet i Bergens kjerneverdier gir rammer for institusjonen i en strategiperiode over fem til ti år.

           Legge til rette for at prosessen skjer i åpen, redelig og kritisk dialog mellom arbeidsgruppen, ulike interne miljøer samt aktuelle eksterne aktører og partnere.

En strategi kan forståes som en plan for fremtiden. Det er lenge siden konvensjonell kunnskap om planlegging, var at planer betyr alt for resultatet. Men det er også lenge siden man mente at planer var uten betydning for utfallet. Gjennom bruk av analyser, dialog og åpne prosesser, er oppfatningen nå at planer har betydning, men kan langt ifra styre alt som skjer og skal skje i en organisasjon eller på et felt. Det er et slikt syn på planlegging og planer, vi ønsker å legge til grunn for det strategiarbeidet som nå starter opp ved UiB.

Arbeidsgruppen ønsker en kort og presis strategi for UiB som i så stor grad som mulig utvikles gjennom nedenfra og opp-prosesser.  Interne miljø og eksterne aktører og partnere inviteres til å komme med innspill. Vi vil legge til rette for dette ved å etablere møtepunkt og ha åpne kommunikasjonskanaler denne våren. At vi har inkludert en emneknagg i strategiens arbeidstittel, er et uttrykk for ønske om at strategien skal bli til etter åpen og interaktiv dialog.

Vi i rektoratet ser mange viktige utfordringer for UiB framover, som fortjener omtale og adressering i den nye strategien, bl.a.:

 

  • Forholdet mellom ekstern- og basisfinansiering.
  • Former for ekstern finansiering, kanskje spesielt vår deltakelse i Horisont 2020.
  • Behovet for langsiktig satsing innen forskning og utdanning.
  • Satsing på ledelse.
  • Universitetenes rolle i en verden der svært få land kan koste på seg en finansiering av sektoren som det Norge kan.
  • Universitetet i Bergens rolle i nasjonen, for Vestlandet – og i verden.
  • Spørsmålet om vi er organisert på rett måte.

Har du innspill basert på disse utfordringene, forslag til andre utfordringer, andre felt og andre tema vi bør ta opp? Det første forslaget til struktur på strategidokumentet skal presenteres for styret i april. Akkurat nå, er derfor et viktig tidspunkt for innretningen på dokumentet. Tips oss på rektor@uib.no. Snart vil en egen nettside for strategiprosessen bli publisert, samt en egen twitterkonto. Husk det er UiBs strategiplan som nå skal utarbeides, ikke styrets, rektoratets og den øvrige universitetsledelsens plan. Gjennom involvering, skal vi få det til – sammen!

 

Tags: ,

En kommentar til “#UiB2022”

  1. Arild Raaheim Svarer:

    Flott at dere inviterer til en dialog om dette.  Jeg ser for meg at en slik plan også må si noe om rekruttering; hvordan skal dette skje, hvilken type opplæring ser en for seg at nye kandidater til vitenskapelige stillinger bør få (eks forskningsledelse, undervisningsledelse), hvor skal en rekruttere fra (lokalt, nasjonalt, internasjonalt),  kjønnsbalanse, for å nevne noe.  Ser frem til å bidra!

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no