UiB bidrar til innsats overfor flyktninger – vi lanserer nå UiB.no/uibforflyktninger

Anne_Christine_Johannessen_smlI vår nye strategi er globale samfunnsutfordringer et av våre satsingsområder. En av vår tids største globale samfunnsutfordringer er flyktningkrisen, der mange av flyktningene kommer som en følge av situasjonen i Syria.

I tillegg til forskning på disse temaene ønsker vi som universitet å bidra til det beste for de som kommer til Norge, og Bergen, som flyktninger. Vi har derfor lansert uib.no/uibforflyktninger der vi samler informasjon om ulike tiltak, tilbud og arrangementer i regi av Universitetet i Bergen og tilknyttede organisasjoner.

Kontakt oss dersom du ønsker å bidra til UiB sin felles innsats eller har tips om arrangement og tilbud som bør informeres om på vår nettside.

Anne Christine Johannessen,
Viserektor for internasjonalisering

 

English version:


UiB contributes – we are now launching uib.no/en/uibforrefugees!

In our new strategy global social challenges is one of our prioritized areas. One of our times biggest social challenges is the refugee-crisis, where a large part of the refugees comes from Syria.

In addition to our research, we as a university would like to contribute to best for the once that are arriving Norway, and Bergen, as refugees. Therefore we have launched uib.no/en/uibforrefugees where we are gathering information about different measures and events directed by The University of Bergen or associated organizations.

Please contact us if you would like to contribute to UiB`s common effort or if you have tips regarding different measures or events that should be listed on our website.

Anne Christine Johannessen,
Vice rector for international affairs

 

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no