Internasjonaliseringskonferansen – en viktig møteplass

Anne_Christine_Johannessen_smlDet er femte året SIU arrangerer internasjonaliseringskonferanse, denne gang i Stavanger. Dette er blitt en viktig møteplass for alle som arbeider innen feltet, ikke minst fordi dette er stedet der man blir oppdatert på hva som rører seg; hvilke utlysninger er på trappene, hvordan kan vi nå de målene vi har satt oss når det gjelder studentmobilitet, hvordan kan vi øke kvaliteten på utvekslingen, mm.

I år var tittelen på konferansen «Internasjonalisering i omstilling», en tittel som henspiller på de utfordringene som sektoren står overfor; økt internasjonal konkurranse, utvikling av virtuelle medier som åpner nye dører og ikke minst den aktuelle flyktningsituasjonen.

At dette er en viktig møteplass ble bekreftet ved at 36 personer fra vårt universitet deltok på konferansen.  Her var både Studieadministrativ avdeling og fakultetene godt representert. De fleste som deltar er administrativt ansatte, selv om programmet også er meget relevant for personer i faglige stillinger. UiB markerte seg godt på konferansen – hele seks personer fra UiB hadde innlegg eller ledet en sesjon – disse innleggene kan du se her. Og igjen ble UiB fremhevet som det breddeuniversitetet med høyest prosentpoeng av studenter som reiser på utveksling.

Statssekretær Bjørn Haugstad deltok på konferansen og løftet spesielt frem den varslede stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning i 2017, der han forventet at internasjonalisering ble spesielt belyst. Han utfordret også institusjonene på Horisont 2020 og Erasmus +

«Vi har også veldig mye mer å hente i Horisont 2020 og ikke minst; vi har mye å hente på å se aktiviteter i Erasmus + og i Horisont 2020 i en sammenheng, slik at vi bruker også dette internasjonale samarbeidet som en plattform for å gjøre denne devisen om forskningsbasert utdanning til en realitet»

– Statssekretær Bjørn Haugstad, Internasjonaliseringskonferansen 2016

UiB er den institusjonen i Norge som har lykkes best med å hente hjem midler fra Horisont 2020, som er EUs åttende rammeprogram, og verdens største program for forskning og innovasjon. Men vi har enda større ambisjoner og tar selvsagt utfordringen fra statssekretæren, blant annet gjør vi dette gjennom vårt nye Brussel-kontor.  Han pekte også på at vi gjennom Bologna-samarbeidet har satt et mål om at innen 2020 skal minst 20 prosent av studentene ha et utenlandsopphold i løpet av studiene. Det nasjonale tallet i Norge ligger nå under dette målet, mens vi ved UiB har oppfylt vårt eget mål om 30 prosent. I vår nye strategi, «Hav, Liv, Samfunn», som gjelder fra 2016 til 2022 har vi økt målet til hele 40 prosent.

Det var også en sesjon med fokus på flyktningsituasjonen – hvordan kan universitetene bidra til å sluse aktuelle studenter inn i videre studieløp, hvordan kan vi bidra til integrering og språkopplæring mm. Ved UiB har vi en dialog med Bergen kommune og mottaksapparatet for å bidra der det trengs innenfor de områdene vi er sterke. Vi koordinerer også dette med Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole (NHH). Vi har samlet all informasjon om aktiviteter og tiltak i regi av UiB på uib.no/uibforflyktninger.

Nå er vi tilbake i Bergen etter en inspirerende og lærerik konferanse – med ny kunnskap som skal tas videre inn i organisasjonen. I forkant av konferansen arrangerte vi en samling for å diskutere forventninger til konferansen. Nå i ettertid vil vi igjen samles for å diskutere hvordan vi best kan ta videre alt det som ble diskutert på denne konferansen. Dette gjør vi fordi vi ønsker at dette ikke bare skal bli to dager med faglig påfyll – vi ønsker også å få noe mer konkret ut av deltakelse på slike konferanser. Det er aktiviteten mellom konferansene som er avgjørende for hvor godt vi lykkes.

Vi gleder oss allerede til neste internasjonaliseringskonferanse!

Anne Christine Johannesen,
viserektor for in
ternasjonalisering

 

 

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no