UiB vil øke antallet utenlandske studenter

Anne_Christine_Johannessen_sml«Mediene kan fortelle at en populistisk elite har vedtatt at utlendinger som kommer hit for å studere skal ha to fordeler: De skal slippe å betale studieavgift til de norske universitetene. De skal ha fortrinnsrett på de offentlige studentboligene.», skriver professor emeritus John ludvig larsen i BA 01. november. Det er riktig at vi ikke har studieavgifter i Norge og det er riktig at det er en boliggaranti for studenter som kommer til Bergen. Det er derimot feil at dette er vedtatt av en «populistisk elite».

For det første er det Stortinget som har vedtatt at det ikke skal være studieavgifter ved norske universiteter og høgskoler. Det er etter hvert bred politiske enighet om dette og det har vært sterkt press fra norske studenter med Norsk Studentorganisasjon (NSO) i spissen for å unngå innføringen av en slik studieavgift for internasjonale studenter fra utenfor EØS. For det andre har norske studenter selv vedtatt at de ønsker en boliggaranti for internasjonale studenter som kommer til Bergen. Det er med andre ord heller ikke her en «populistisk elite» som har vedtatt at det skal være slik, men studentene selv. Det er Studentsamskipnaden i Bergen(SiB) som stiller denne garantien for studenter som kommer til Bergen etter avtale med utdanningsinstitusjonene i Bergen. At det er mangel på studentboliger i Norge bør løses gjennom å bygge flere, ikke gjennom å stenge internasjonale studenter ute fra disse.

Ved vårt universitet er internasjonale studenter en helt selvfølgelig del av studentmassen og fravær av studieavgifter og garanti om bolig er viktig for at internasjonale studenter skal velge å komme til Norge, noe også rapporter blant annet fra NIFU har vist. Som utdanningsinstitusjon er vi derfor både mot innføring av en slik studieavgift og for en boliggaranti som sikrer internasjonale studenter som kommer til Bergen tilgang på bolig.

Det er et politisk villet, og uttrykt, mål å øke internasjonaliseringen i høyere utdanning. Både andelen norske studenter som reiser ut – og andelen som kommer inn. Selv om vi ved Universitetet i Bergen ( UiB) allerede er ganske gode på dette sammenlignet med andre norske læresteder har vi ambisjoner om å bli enda bedre. I vår nye strategi, vedtatt av og forankret i universitetsdemokratiet, slås det fast at man ønsker å øke internasjonaliseringen i årene som kommer. Innen 2022 skal andelen som reiser ut være økt til 40 prosent mens andelen som kommer til Norge skal ha økt med 20 prosentpoeng. Skal vi lykkes med disse målene er det helt avgjørende at vi tar godt imot internasjonale studenter som kommer til Norge på samme vis som vi forventer at våre studenter som reiser ut blir tatt godt imot av våre samarbeidspartnere.

Det er vanskelig å måle eksakt hvor mye det koster å utdanne internasjonale studenter etter gratisprinsippet og hvor mye vi får igjen for dette. Det er heller ikke alt som skal måles i kroner og øre. Internasjonalisering bidrar til å løfte kvaliteten på forskning og høyere utdanning. Internasjonale studenter som kommer til Bergen bidrar med nye perspektiver og ny innsikt som beriker norske medstudenter. På samme måte bidrar norske studenter som reiser ut med perspektiver som vil være nyttig for studenter og fagmiljøer i andre land.

Akademia er også en viktig måte å bygge broer og felles forståelser på tvers av land, kulturer og etnisiteter. Gjennom utveksling av studenter og ansatte kan universitetene og høgskolene slik være med på å skape nettverk på tvers – nettverk som kan bidra til å utvikle verden. “«Akademia er også en viktig måte å bygge broer og felles forståelse på tvers av land, kultur og etnisiteter.” “Det er vanskelig å måle eksakt hvor mye det koster å utdanne internasjonale studenter etter gratisprinsippet og hvor mye vi får igjen for dette.”

Innlegget stod først på trykk i papiravisen til Bergensavisen 04.11.2016

Anne Christine Johannessen,

Viserektor for internasjonalisering UiB

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no