En riktig god jul og et godt nytt år!

Dag_Rune_Olsen_smlAnne Lise FimreiteOddrun_Samdal_smlAnne_Christine_Johannessen_smlrobertbjerknes_722016 nærmer seg slutten, og julen står igjen for døren. Ved Universitetet i Bergen (UiB) ser vi tilbake på et innholdsrikt år, et år som vil forme universitet i årene som kommer.

Blant en rekke viktige hendelser vil vi særlig trekke frem prosessen og vedtaket som førte til at Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) fra 01.01.2017 blir slått sammen med Griegakademiet til et nytt Fakultet for kunst, musikk og design. Vi gleder oss og tror det nye fakultetet vil føre til en styrking av UiB og de allerede sterke fagmiljøene.

Året har vært viktig i arbeidet med å følge opp strategien, «Hav, Liv, Samfunn», og flere nye handlingsplaner er blitt vedtatt. I tillegg er det jobbet mye med en rekke store prosjekter som Helsecampus Årstadvollen, EnTek-bygg, samlokalisering av klimamiljøene i Geofysen og Marin klynge.

2016 var også året da det for første gang ble tatt opp studenter til et sivilingeniørstudium ved UiB. I høst startet 25 studenter på det integrerte masterprogrammet i havbruk og sjømat, som er utviklet i tett samarbeid med Høgskolen i Bergen, NHH og næringslivet i regionen.

Et tilbakeblikk er alltid på sin plass mot slutten av et år, men enda viktigere er det å rette blikket fremover mot det nye året. Det er mye som tyder på at 2017 også vil bli et begivenhetsrikt år ved UiB. Allerede 4. januar åpnes det nye fakultetet, til våren skal det avholdes nytt rektorvalg og neste høst åpnes Media City Bergen. I tillegg vil arbeidet med en rekke andre større og mindre prosjekter holde frem i året som kommer, alle med mål om å bidra til utviklingen av UiB.

Vi vil gjerne benytte denne anledningen til å takke for den enestående innsatsen som hver eneste dag blir lagt ned her ved UiB, både av studenter og ansatte. Det er dere som er selve navet i universitetet og som med nysgjerrighet og pågangsmot gyver løs på nye oppgaver.

Før vi starter det viktige arbeidet på nyåret, skal vi nå senke skuldrene, ta oss en pust i bakken og nyte høytiden som vi er på vei inn i.

Vi ønsker deg som student og ansatt ved UiB en riktig god jul og et godt nytt år!

Dag Rune Olsen, Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal, Anne Christine Johannesen og Robert Bjerknes,

Rektoratet ved Universitetet i Bergen


A Merry Christmas and A Happy New Year!

2016 is nearing its end, and Christmas are coming. At the University of Bergen (UiB), we look back on an eventful year, a year that will shape the university for years to come.

Among a number of important events, we would particularly like to highlight the process and the decision that leads to The Bergen Academy of Art and Design from 01.01.2017 being merged with The Grieg Academy and becoming a new Faculty of fine art, music and design. We are looking forward to this and believe that the new faculty will contribute to strengthen these environments.

The year was also important in the effort to implement the strategy, “Ocean, Life, Society”, and several new action plans have been adopted. In addition, it has been worked with a number of major projects such as Health Campus Årstadvollen, EnTek, collocation of climate researchers in Geofysen and Marin cluster.

2016 was also the year when it was first admitted students to a Siv.Ing-study at UiB. This fall 25 students started on the integrated master’s program in aquaculture and seafood, which is developed in close collaboration with Bergen University College, NHH and businesses in the region.

A look back is always appropriate towards the end of a year, but more importantly it is to look forward into 2017. Much is indicating that 2017 also will be an eventful year at UiB. Already on January 4 we open our new faculty, during the spring there are going to be held a rector-election, and next fall we will open Media City Bergen. In addition, the work on several other larger and smaller projects will continue in the coming year, all with the goal of developing the UiB.

We would like to take this opportunity to thank for the outstanding efforts that every day are being made here at UiB, both by students and staff. It is you who are the core of the university and with curiosity and enthusiasm bursts loose on new tasks.

Before we begin the important work in 2017, we shall now lower our shoulders and enjoy the holidays we now are entering.

We wish you as a student and employee at UiB a Merry Christmas and a Happy New Year!

Dag Rune Olsen, Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal, Anne Christine Johannesen and Robert Bjerknes,

The Rectors at The University of Bergen

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no