Velkommen til Bergen og UiB! / Welcome to Bergen and UiB!

Anne_Christine_Johannessen_smlI dag har vi ønsket 419 nye internasjonale studenter velkommen til Universitetet i Bergen (UiB). Det er gledelig at vi ser en stadig økning i antallet internasjonale studenter, og særlig gjelder dette vårsemesteret (359 i 2015 og 403 i 2016). Det er stadig en utfordring å skape en bedre balanse mellom antall studenter som kommer til UiB i vår- og høstsemesteret, særlig knyttet til bosituasjonen i Studentsamskipnaden. Vi er også svært tilfredse med at studentene som i dag ønskes velkommen sprer seg godt på de ulike fakultetene. Selv om det alltid vil være noe variasjon, viser årets tall at internasjonaliseringsarbeid er noe som blir tatt på alvor ved alle fakultetene.

Størstedelen av studentene som kommer til UiB, er fra Europa. Likevel er vi svært glade for at studentene fordeler seg på hele 42 ulike land. Dette er helt i tråd med våre ambisjoner og viser at samarbeid og fokus på internasjonalisering over tid gir resultater. UiB er et internasjonalt forskningsuniversitet, og vi har målsetninger i vår strategi om at tallene på både ut- og innreisende studenter skal økes i årene fremover. For at vi skal lykkes med dette, er det viktig at de som kommer til oss får et best mulig opphold. Et mottak slik som det vi har i dag er en viktig arena der de internasjonale studentene får tilgang til informasjon som vil være nyttig for deres opphold. Tilgang på informasjon og ekspertise er også en viktig grunn til at vi fra høsten 2017 får et eget internasjonalt senter på Studentsenteret. Senteret gir nye muligheter for å samle ansatte som jobber med internasjonaliseringsspørsmål fra ulike avdelinger.

Vi håper at studentene som er kommet til et nytt land, til en ny by og til vårt universitet får et best mulig opphold!

Anne Christine Johannessen,
Viserektor for internasjonalisering ved UiB

Welcome to Bergen and UiB!

Today we welcomed 419 new international students to the University of Bergen (UiB). It is pleasing that we are seeing a steady increase in the number of international students coming to the University of Bergen, especially in the spring semester (359 in 2015 and 403 in 2016). It is still a challenge to create a better balance between the number of students coming to UiB in spring and fall semester, particularly relating to the housing situation in the Student Association. We are also very pleased that students today welcomed spreads well on the various faculties. Although there will always be some variation, this year’s figures shows that internationalization is something that is taken seriously by all faculties.

The majority of students who are coming to UiB are from other European countries. Nevertheless, we are very pleased that the students are divided between 42 different countries. This is fully in line with our ambitions and shows that cooperation and focus on internationalization over time have yielded results. UiB are an international research university, and our goals in the strategy is that both the numbers of those traveling out and those who come in shall increase in future years. For us to succeed in this, it is important that those who come to us get the best possible stay. A reception like the one today is an important arena where these students get access to information that will be useful for their stay. Access to information and expertise is also an important reason why we from fall of 2017 will get an own International Centre at the Student Centre. This center gives us the opportunity to gather employees working on international affairs across different departments

We hope that the students that now are arriving a new country, a new town and to our university will have the possible stay here!

Anne Christine Johannessen,
Vice-Rector for International Affairs

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no