Stabile tall for UiB i Studiebarometeret

Dag_Rune_Olsen_sml Oddrun_Samdal_sml2016-tallene fra NOKUT sitt årlige Studiebarometer ble lansert i dag. Nå skal vi bruke disse resultatene, sammen med andre rapporter og analyser, i vårt arbeid med å følge opp stortingsmeldingen om kultur for kvalitet i høyere utdanning.

Studiebarometeret
viser 2.- og 5. års-studenter sine oppfatninger om kvaliteten i studieprogrammene ved universitetene og høyskolene. Disse tallene har etter hvert fått stor oppmerksomhet i sektoren, og er noe som ansatte og ledere ved institusjonene venter spent på. Ved Universitetet i Bergen (UiB) har 43% av de spurte studentene svart, noe som er en fremgang på 4 prosentpoeng fra i fjor. Det er bra, og styrker validiteten til en undersøkelse som denne.

Et annet moment som styrker validiteten, er at de overordnede tallene for UiB er stort sett som i fjor. Det er grunn til å tro at når andre studenter rapporterer om stort sett det samme som i fjor, så er funnene reelle. Endringene fra i fjor til i år ved UiB finner man på «medvirkning» (+0,3) og «relevans for arbeidslivet» (-0,3). Selv om tallene for opplevd medvirkning fortsatt er lave både ved UiB, og i sektoren som helhet, er vi glade for at vi nå ser en fremgang på dette området. Det er særlig resultatene på spørsmålet om hvor tilfreds man er med ”mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet” og ”hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp” som trekker ned.  Vi håper og tror at det pågående arbeidet med å revidere studieprogrammene ved UiB, der studentene er koblet på, vil gi enda bedre resultater på ”medvirkning” neste gang. Her har studentene god mulighet til å komme med innspill og meninger om hvordan utdanningene ved UiB bør legges opp i tiden fremover.

Når det gjelder spørsmålet om ”relevans for arbeidslivet”, har vi en jobb å gjøre. Her må vi nå gjøre analyser for å sikre at vi setter inn de riktige tiltakene i tiden fremover. Sommeren 2016 leverte en arbeidsgruppe ved UiB en rapport, Praksis i utdanningene ved Universitetet i Bergen, som nå brukes aktivt i arbeidet med revisjon av studieplanene der målet er at praksis skal inn i alle våre  utdanninger. Vi håper at en rekke av de tiltakene som er foreslått i denne rapporten, vil bidra til å bedre resultatene for den opplevde relevansen. Det er særlig resultatene på spørsmålet om man mener at institusjonen ”har godt samarbeid med arbeidslivet”, som trekker ned det samlede resultatet i denne kategorien. Vi jobber systematisk med økt arbeidslivsrelevans, blant annet gjennom det revitaliserte Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), og håper at dette samarbeidet vil føre til bedre resultater på arbeidslivsrelevans fremover.

Tallene fra Studiebarometeret gir indikasjoner på hvilke områder som må ha et særlig fokus i kvalitetsarbeidet ved UiB fremover. Tallene for UiB blir i ukene fremover presentert i læringsmiljøutvalget, utdanningsutvalget og universitetsstyret. I tillegg vil fakultetene, instituttene og studieadministrativ avdeling gå nærmere inn i detaljene for hvert studieprogram. Slik sikrer vi at vi får best mulig innsikt i resultatene. Fagmiljøene oppfordres til å analysere funnene og skissere tiltak på områder som trenger utvikling. Dataene fra Studiebarometeret vil, sammen med andre undersøkelser og rapporter, bli brukt i arbeidet med å utvikle utdanningskvaliteten ved UiB. Vi vil også se disse tallene nøye opp mot forslag og forventninger skissert i den nye Meld. St. – Kultur for kvalitet i høyrere utdanning, som nylig ble oversendt fra Kunnskapsdepartementet til Stortinget for behandling og vedtak.

Dag Rune Olsen,
Rektor ved UiB

Oddrun Samdal,
Viserektor for utdanning ved UiB

 

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no