– Vi er allerede godt i gang

Oddrun_Samdal_sml«Gjennom forskning og utdanning har universiteter og høyskoler særlige forutsetninger for å møte samfunnsutfordringene. Studentene har en viktig rolle i å utvikle samfunnet videre».

Disse ordenene innleder første del av Meld. St. – Kultur for kvalitet i høyere utdanning, som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la frem 27.01. Til tross for at dette er en stortingsmelding der nye ting blir presentert, er likevel det meste av innholdet i meldingen godt kjent for sektoren. Det er en god ting, da det sikrer forankring og motivasjon for oppfølging.

At våre innspill er ivaretatt vitner om riktig kurs
Ved Universitetet i Bergen (UiB) er vi glade for at vi kjenner igjen mange av innspillene som vi sendte inn i vårt innspill til Kunnskapsdepartementet våren 2016. Dette er en annerkjennelse av det arbeidet rundt kvalitet som vi allerede har iverksatt, og det forteller dermed at vi er på rett vei. Når det er sagt, vet vi at det fremdeles er mye arbeid som må gjøres, noe blant annet tilbakemeldingene fra studentene gjennom Studiebarometeret viser. Derfor er det bra at denne meldingen nå skisserer tydelige forventninger og tiltak for det videre arbeidet. For som departementet selv skriver i forordet til meldingen «Kvalitet i høyere utdanning oppstår ikke gjennom vedtak i Stortinget eller regjeringen. Det er universitetene og høyskolene som må ta det største ansvaret».

Hva sier meldingen?
Som tittelen på meldingen også indikerer, er det arbeidet med å utvikle kvalitetskultur som er gjennomgangsmelodien i denne meldingen. Meritteringssystem for undervisning, fagfellevurdering av studieprogrammer, studieprogramportal og en nasjonal konkurransearena for utdanning er noe av det som foreslåes. Det legges altså opp til at man skal bruke kjente virkemidler, fra forskningen, inn i arbeidet med utdanning. Målet med disse grepene er å heve statusen til utdanning, slik at denne får samme status som forskning.

Nylig arrangerte Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) et debattmøte om den nye stortingsmeldingen. Oppmøtet vitner om at denne meldingen virkelig blir tatt på alvor av sektoren. Differensiering vs. elitisme, kontinuerlig utvikling av studieprogrammene, internasjonalisering og kvalitetsbegrepet var noe av det panelet og tilhørerne var opptatt av. Dette er nok også noe av det som vil bli debattert i det videre arbeidet, både ved UiB og i resten av UH-sektoren i tiden fremover.

Videre arbeid med stortingsmeldingen
I den nye meldingen er man tydelig på at styret og ledelsen ved de ulike institusjonene har det overordnede ansvaret, også for kvalitetsarbeidet. Ved UiB vil vi nå rigge en prosess rundt stortingsmeldingen der vi involverer studenter og ansatte i hele organisasjonen, fra universitetsstyret til instituttene. På denne måten får vi gode diskusjoner rundt de tiltak og forslag som ligger i meldingen, samtidig som vi forankrer og konkretiserer vårt videre kvalitetsarbeid.

Det understrekes i meldingen at kvalitet ikke oppstår etter vedtak i Stortinget eller regjeringen, men at institusjonene må ta det største ansvaret. Kvalitet i utdanningene er styrets ansvar, men oppstår ikke etter vedtak i styret, den utvikles i fagmiljøene og kommer til uttrykk i møte mellom underviser og studenter!

Jeg ser frem til konferansen om stortingsmeldingen, som arrangeres ved Universitetet i Agder (UiA) i morgen, og til å bidra aktivt i viktige diskusjoner!

Oddrun Samdal,
Viserektor for utdanning ved UiB

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no