Tilstandsrapporten 2017 – hva har skjedd siden i fjor?

Dag_Rune_Olsen_sml«La meg starte med en litt nøktern innledning. Det er ingen store, sjokkerende, veldig overraskende funn i årets Tilstandsrapport». Slik innledet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sin innledning under fremleggelsen av Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2017.

Det er ikke akkurat«breaking news» at ting tar tid i denne sektoren, og på mange måter mener jeg det er en god ting. Samtidig som at mange ting er stabilt er også ting som tidligere ikke har vært bra, som for eksempel kjønnsbalansen, også på riktig spor. Likevel er det som kunnskapsministeren – og flere med han – påpekte under lanseringen, slik at man kunne ønsket at en del ting gikk litt fortere. Som rektor ved Universitetet i Bergen (UiB) deler jeg det ønsket og jeg håper vi som institusjon i tiden fremover kan bidra til å oppfylle dette.

Selv om mye er som før og andre ting som sagt går riktig vei, er det også noen ting som bekymrer meg. Særlig er dette knyttet til gjennomstrømming i utdanningene i Norge. Ved UiB har vi en nedgang fra i fjor i antall mastergrader som er avlagt, vi har dårligere gjennomstrømming på doktorgradsutdanningene våre og vi er fremdeles blant de dårligste på gjennomføring i bachelorprogrammene. Vi er i gang med en del tiltak, for eksempel mentorordning for studenter, som vi håper skal gi positive resultater på disse områdene i årene fremover. Videre gir den nye stortingsmeldingen som nå er til behandling i Stortinget, Kultur for kvalitet, sektoren gode verktøy i dette viktige arbeidet. Dårlig gjennomstrømming, på alle nivåer, har store økonomiske konsekvenser både for studentene og samfunnet og er noe vi virkelig må ta tak i fremover.

Et annet område som er urovekkende, og som vi som sektor og nasjon straks bør snu, er nedgangen i midlene vi henter fra EU. I mars 2017 var Norges returdel på 1,82 prosent, noe som er en liten nedgang fra oktober 2016. Selv om slike tall vil svinge noe fra år til år bør det bekymre at vi fremdeles ligger noe bak regjeringen sin målsetning om to prosent returandel i Horisont 2020. Det er særlig på stipend fra Det europeiske forskningsrådet (ERC), lønns- og mobilitetsmidler for forskere som vil fremme sin karriere med et utenlandsopphold (MSCA) og helse at Norge gjør det svakt sammenlignet med andre land.

Blant studentene som tok en grad i Norge i 2016, hadde 15,4 prosent av dem vært på utveksling. Det er en liten økning fra 2015 da 14,9 prosent av studentene hadde vært utenlands i forbindelse med studiene. Vi har jobbet systematisk over tid med å øke andelen som drar tur – og har også ambisiøse mål om vekst fremover. Regjeringen har målsetning om at 20 % av studentene skal ha et utvekslingsopphold som en del av sin grad innen 2020, mens vi ved UiB har et mål 40 %. Årets tall viser igjen at jobben som er gjort – og blir gjort – virker, og det gir inspirasjon til det videre arbeidet i årene fremover blant annet i det nye Internasjonale senteret som åpner ved UiB i 2017.

Tilstandsrapporten gir oss som institusjon nyttig informasjon som sammen med våre handlingsplaner og egne dokumenter er nyttig i vårt videre arbeid med å utvikle UiB til en enda bedre utdannings- og forskningsinstitusjon i tiden fremover.
 

Dag Rune Olsen,
Rektor, UiB

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no