På veien mot bedre kvalitet

Dag_Rune_Olsen_smlOddrun_Samdal_smlDenne uken kom innstillingen fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KUF) til Meld. St. (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Saken behandles i Stortinget 07.06.2017, og det blir en merkedag for kvalitet i høyere utdanning.

Som vi har skrevet om før, mener vi at denne meldingen er god og at den har bidratt til en konstruktiv og utviklende debatt i sektoren. Mange av institusjonene er allerede godt i gang med en rekke av tiltakene som er omhandlet i denne meldingen.

Når en ser på innstillingen fra KUF, synliggjør den stor enighet om det overordnede innholdet i meldingen, og vi er glade for at det flere steder i innstilligen pekes på viktigheten av utdanningssystemet i et samfunn. Videre synes det å være bred politisk enighet om at det er mye bra i universitets- og høyskolesektoren, men at det er et behov for å styrke kvaliteten i undervisningen og også redusere variasjonen i kvalitet, slik at studentene skal møte sterkere fagmiljøer, mer helhetlige studieprogrammer og bedre oppfølging.

Ved UiB er vi allerede i gang med en rekke tiltak som vi mener vil bidra til dette. Ett av disse tiltakene, som det også blir pekt på i stortingsmeldingen, er en meritteringsordning for fremragende undervisere. Som første utdanningsinstitusjon i Norge har vi innført en slik meritteringsordning gjennom å innføre en ordningen Fremragende Underviser (Excellent Teaching Practitioner) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 20 undervisere søkte om denne statusen, men bare fem gikk gjennom det trange nåløyet, og torsdag denne uken mottar de det synlige beviset på at de nå er fremragende undervisere.

Et annet forslag i meldingen er forslaget om å opprette en kvalitetsportal. Vi har tidligere ytret oss skeptisk til en slik tilnærming da vi er redde for at dette kan bidra til rangering og strømlinjeforming av norsk høyere utdanning. Vi mener fremdeles at det er viktigere at det satses mer på å forske på hva som fremmer kvalitet og læring i høyere utdanning, enn å lage nye byråkratiske systemer med ulike indikatorer og kunnskapskilder. Selv om intensjonen med forslaget nok er at dette skal bidra til kvalitetsutviklingen, tror vi at dette vil, enten en ønsker det eller ikke, utvikle seg til et verktøy for rangering basert på ufullstendige indikatorer. Dersom Stortinget velger å vedta en slik portal, mener vi det er svært viktig at det tilstrebes at dette ikke utvikler seg til å bli et slikt verktøy.

Videre foreslås det av et flertall i komiteen «(…) regjeringen i dialog med institusjonene og organisasjonene i sektoren å utvikle felles, nasjonale rammer for et meritteringssystem som kan bidra til å utvikle og verdsette god undervisning.». Vi mener det vil være uheldig dersom en går direkte på å utvikle et nasjonalt system, som alle skal ta i bruk. Vår oppfatning av dette, også i lys av at noen institusjoner allerede er i gang, er at det vil være bedre om sektoren nå får prøve ut ulike modeller. Slik sikrer en at en får testet ut forskjellige modeller, og så kan en på sikt bruke disse erfaringene inn i utviklingen av en nasjonalt ordning.

Når det er sagt, vil vi igjen minne om det som kanskje er de to aller viktigste setningen i hele meldingen: «Kvalitet i høyere utdanning oppstår ikke gjennom vedtak i Stortinget eller regjeringen. Det er universitetene og høyskolene som må ta det største ansvaret».

Dag Rune Olsen,
Rektor ved UiB

Oddrun Samdal,
Viserektor ved UiB

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no