Strategisk samarbeid mellom UiB og UiO skal styrke humaniora

Dag_Rune_Olsen_smlFredag 09.06 signerte UiB og UiO en MoU om samarbeid innenfor Humaniora. Avtalen skal legge til rette for et styrket samarbeid om de humanistiske fagene.

Intensjonsavtalen med UiO er et ledd i vår strategiske oppfølging av den nylig fremlagte stortingsmeldingen om humaniora (St.meld. 25 – 2016-2017: Humaniora i Norge). Humaniorameldingen har aktualisert en rekke spørsmål om nasjonalt samarbeid og styrking av disse fagene. Stortingsmeldingen presenterer en god analyse av situasjonen for de humanistiske fagene i Norge, og melder tydelig at fagene må løftes opp og tas i bruk på en bredere samfunns- og forskningsflate enn hva som er tilfellet i dag.

UiO og UiB er klassiske breddeuniversiteter med ganske lik faglig profil og internasjonal orientering. Flere av de lokale fagmiljøene innenfor humaniora er små – strategisk og pragmatisk samarbeid på tvers av institusjonene er vesentlig for kvaliteten på disse fagområdene. Vår intensjon er å bidra til en fleksibel og tettere utveksling av kompetanse, strategiske valg og ressurser for gjensidig styrking og faglig utbytte mellom universitetene.

De humanistiske fagene er samfunnsbyggende, kulturforvaltende, grunnleggende skolefag og nødvendige forskningsfag i møte med vår tids lokale og globale samfunnsutfordringer. Vi mener dette synliggjøres på en god måte gjennom stortingsmeldingen. Her pekes det også på flere ulike grep som kan bidra til å løfte disse fagenes posisjon og sørge for at de i større grad blir aktualisert i forskning og utdanning. Vi har tidligere skrevet om bredden innenfor humaniora ved UiO og UiB. Der fremhevet vi hvor viktig det er med sterke fagmiljøer innenfor dette området for å bidra til at samfunnsborgere kan finne et intellektuelt og kunnskapsbasert fotfeste i en turbulent verden. Det er vesentlig for universitetene at man makter å forvalte den brede kunnskapsbasen de humanistiske fagene representerer.

Dag Rune Olsen,
Rektor

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no