Internasjonalisering – hva har skjedd?  

 

Anne_Christine_Johannessen_smlDette innlegget er en tale som ble holdt på UiB sin ledersamling på Solstrand 22.06.2017. Anne Christine Johannesen har vært viserektor for internasjonalisering i fire år og oppsummert virksomheten og aktiviteten når hun nå går ut av rektoratet og tilbake til sitt arbeid som professor. 

Internasjonalisering er på mange måter kjernen i universitets virksomhet.

Uten internasjonalisering stopper universitetet. Som forskningsbasert universitet i et lite land som Norge, er vi avhengige av et pulserende samarbeid og utveksling med gode, akademiske institusjoner over hele verden.  Internasjonalisering er likevel ikke noe som kommer av seg selv, eller utvikles av seg selv. For å løfte internasjonalisering til et strategisk nivå ved UiB har vi satt det i system og gitt det en struktur.

Da jeg startet som viserektor var det to dokument som ga retning for arbeidet, og det var Handlingsplan for internasjonal virksomhet 2011-2015, og vår egen valgplattform. Handlingsplanen fra den forrige universitetsledelsen var meget ambisiøs, og ga en tydelig retning for det videre internasjonale arbeidet. Det forrige rektoratet hadde således lagt vel til rette for den aktiviteten som vårt rektorat skulle ta videre.

Med min bakgrunn som tidligere prodekan og instituttleder innen odontologi og medisin, samt en del komitearbeid på universitetet sentralt, mente jeg selv at jeg var rimelig godt skodd for oppgaven som viserektor for internasjonalisering.  Da jeg så begynte, ble det tydelig for meg at UiB var enda større og bredere enn det jeg hadde fanget opp i mine tidligere posisjoner. Her er eksperter innen et meget bredt spekter av fagområder. For meg personlig har dette vært svært stimulerende.

I likhet med handlingsplanen fra forrige rektorat hadde valgplattformen vår fokus på BRIKS-landene og Japan. Spesielt har vi hatt tett samarbeid med Sør-Afrika, Kina, Brasil og Japan. I denne sammenheng vil jeg spesielt nevne at vi har tatt ansvar for sekretariatsfunksjonen for Nordisk senter i Kina, lokalisert på Fudan-universitetet. Vi har fulgt spesielt opp SANORD-nettverket og de sørafrikanske universitetene, vi har foretatt to delegasjonsreiser til Brasil, den siste sammen med kunnskapsministeren, og vi har etablert et kontor i Tokyo, hvor vi sammen med NTNU har tilsatt en forskningsrådgiver.

Vi har også fulgt opp UiB sin lange tradisjon for utviklingsrelatert forskning. Dette er nå videreutviklet til ett av våre satsingsområder Globale samfunnsutfordringer, med tilsvarende struktur som de to andre satsingsområdene våre. Vi håper at denne restruktureringen kan gi ytterligere kraft til dette viktige satsingsområdet.

Et skår i gleden her har vært nedleggelsen av Kvoteprogrammet, hvor UiB har vært en av de institusjonene som har dratt størst nytte av programmet, og der vi har brukt programmet slik intensjonen også var, nemlig å bygge kompetanse i sør og videreutvikle samarbeid med vårt eget universitet.

UiB er medlem av en lang rekke nettverk, og disse har ulik karakter og ulikt fokus, fra forskning, og utdanning til å ha mer fokus på administrasjon. Vi er også medlem av flere nordiske og nasjonale sentre i utlandet. Disse nettverkene og sentrene har bare verdi hvis de blir brukt av de ansatte og studentene. En del fakultet, institutt og enkeltforskere har sett muligheten her, men her ligger en åpenbar mulighet for å utnytte potensialet som ligger i nettverkene og sentrene bedre, ikke minst for forskningsopphold og studentutveksling.

-Og vi har hatt fokus på studentutveksling. Bergen som by er ledende når det gjelder å sende studenter ut, og UiB er best av breddeuniversitetene. Fra forrige handlingsplan hadde vi som mål at 30 % av studentene skulle ha reist på utveksling. Dette målet ble oppnådd i 2016.

En av de første oppgavene vi tok initiativ til var kvalitetssikring av alle studentutvekslingsavtalene. Disse ble gjennomgått av fakultetene, og noen ble sanert. Samtidig kom der noen nye til, slik at antallet avtaler er vel noenlunde det samme, men vi vet at avtalene vi har er aktive avtaler. Nettsidene er også endret, og i det nye systemet ligger også rapporter fra tidligere studenter sine utvekslingsopphold.

Vi har fått en ny handlingsplan for internasjonalisering, som skal vare frem til 2022. Denne legger vekt på internasjonalisering både hjemme og ute, UiB i verden og Verden i UiB. Den er ambisiøs, både innen forskning og utdanning. Ett av de mest konkrete målene vi har satt oss er at minst 40 % av våre studenter skal ha vært på utveksling i minst 3 måneder. Skal vi lykkes med dette, trenger vi engasjement fra både fakultet og institutt, men ikke minst fra den enkelte vitenskapelig ansatte som har kontakt med studentene.

I august åpner vårt nye internasjonale senter. Dette senteret skal være et ressurssenter både for studenter og ansatte, med rådgivere spesielt fra Studieadministrativ og Forskningsadministrativ avdeling samt HR-avdelingen. Spesielt kan vi glede oss over at der blir bedre tilrettelegging for gjesteforskere og personer som skal på forskningsopphold i utlandet.

For min del vil jeg også trekke frem det samarbeidet jeg har hatt med de sentrale administrative avdelingene, som er spekket med svært kunnskapsrike og entusiastiske medarbeidere. De har vært svært viktige i det arbeidet jeg har gjort i disse fire årene innen internasjonalisering, og det er de som nå representerer kontinuiteten i det videre arbeidet innen feltet.

Til sist vil jeg nevne at vi også har hatt to tragiske hendelser i denne perioden. To ganger har vi fått den triste meldingen om at en student fra utlandet har omkommet i en ulykke på tur i de norske fjellene. Det har vært trist, men det har også øket vår bevissthet om å ha en god beredskap og at vi må sørge for at studentene har fått den nødvendige informasjon om at det ikke er fritt for farer å ferdes i den norske naturen.

Internasjonalisering er viktig for utvikling av våre fag, ferdigheter og fremtidige posisjon som internasjonalt ledende, forskningsbasert universitet. Internasjonalisering er som luften vi puster i: Vi tar den for gitt. Det er bra, men representerer også en utfordring: Vi må både vedlikeholde og utvikle våre relasjoner med omverden, og til det trenges det både fokus og struktur.

For egen del vil jeg takke for godt og stimulerende samarbeid med dere alle på fakultet og institutt, og ønske spesielt det nye rektoratet lykke til md det videre arbeidet.

Anne Christine Johannessen,
Viserektor for internasjonalisering UiB

 

 

 

 

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no