Arkiv for kategorien: ‘Anne Christine Johannessen 2013-2017’

Internasjonalisering – hva har skjedd?  

23. juni 2017

 

Anne_Christine_Johannessen_smlDette innlegget er en tale som ble holdt på UiB sin ledersamling på Solstrand 22.06.2017. Anne Christine Johannesen har vært viserektor for internasjonalisering i fire år og oppsummert virksomheten og aktiviteten når hun nå går ut av rektoratet og tilbake til sitt arbeid som professor. 

Internasjonalisering er på mange måter kjernen i universitets virksomhet.

Uten internasjonalisering stopper universitetet. Som forskningsbasert universitet i et lite land som Norge, er vi avhengige av et pulserende samarbeid og utveksling med gode, akademiske institusjoner over hele verden.  Internasjonalisering er likevel ikke noe som kommer av seg selv, eller utvikles av seg selv. For å løfte internasjonalisering til et strategisk nivå ved UiB har vi satt det i system og gitt det en struktur.

Da jeg startet som viserektor var det to dokument som ga retning for arbeidet, og det var Handlingsplan for internasjonal virksomhet 2011-2015, og vår egen valgplattform. Handlingsplanen fra den forrige universitetsledelsen var meget ambisiøs, og ga en tydelig retning for det videre internasjonale arbeidet. Det forrige rektoratet hadde således lagt vel til rette for den aktiviteten som vårt rektorat skulle ta videre.

Med min bakgrunn som tidligere prodekan og instituttleder innen odontologi og medisin, samt en del komitearbeid på universitetet sentralt, mente jeg selv at jeg var rimelig godt skodd for oppgaven som viserektor for internasjonalisering.  Da jeg så begynte, ble det tydelig for meg at UiB var enda større og bredere enn det jeg hadde fanget opp i mine tidligere posisjoner. Her er eksperter innen et meget bredt spekter av fagområder. For meg personlig har dette vært svært stimulerende.

I likhet med handlingsplanen fra forrige rektorat hadde valgplattformen vår fokus på BRIKS-landene og Japan. Spesielt har vi hatt tett samarbeid med Sør-Afrika, Kina, Brasil og Japan. I denne sammenheng vil jeg spesielt nevne at vi har tatt ansvar for sekretariatsfunksjonen for Nordisk senter i Kina, lokalisert på Fudan-universitetet. Vi har fulgt spesielt opp SANORD-nettverket og de sørafrikanske universitetene, vi har foretatt to delegasjonsreiser til Brasil, den siste sammen med kunnskapsministeren, og vi har etablert et kontor i Tokyo, hvor vi sammen med NTNU har tilsatt en forskningsrådgiver.

Vi har også fulgt opp UiB sin lange tradisjon for utviklingsrelatert forskning. Dette er nå videreutviklet til ett av våre satsingsområder Globale samfunnsutfordringer, med tilsvarende struktur som de to andre satsingsområdene våre. Vi håper at denne restruktureringen kan gi ytterligere kraft til dette viktige satsingsområdet.

Et skår i gleden her har vært nedleggelsen av Kvoteprogrammet, hvor UiB har vært en av de institusjonene som har dratt størst nytte av programmet, og der vi har brukt programmet slik intensjonen også var, nemlig å bygge kompetanse i sør og videreutvikle samarbeid med vårt eget universitet.

UiB er medlem av en lang rekke nettverk, og disse har ulik karakter og ulikt fokus, fra forskning, og utdanning til å ha mer fokus på administrasjon. Vi er også medlem av flere nordiske og nasjonale sentre i utlandet. Disse nettverkene og sentrene har bare verdi hvis de blir brukt av de ansatte og studentene. En del fakultet, institutt og enkeltforskere har sett muligheten her, men her ligger en åpenbar mulighet for å utnytte potensialet som ligger i nettverkene og sentrene bedre, ikke minst for forskningsopphold og studentutveksling.

-Og vi har hatt fokus på studentutveksling. Bergen som by er ledende når det gjelder å sende studenter ut, og UiB er best av breddeuniversitetene. Fra forrige handlingsplan hadde vi som mål at 30 % av studentene skulle ha reist på utveksling. Dette målet ble oppnådd i 2016.

En av de første oppgavene vi tok initiativ til var kvalitetssikring av alle studentutvekslingsavtalene. Disse ble gjennomgått av fakultetene, og noen ble sanert. Samtidig kom der noen nye til, slik at antallet avtaler er vel noenlunde det samme, men vi vet at avtalene vi har er aktive avtaler. Nettsidene er også endret, og i det nye systemet ligger også rapporter fra tidligere studenter sine utvekslingsopphold.

Vi har fått en ny handlingsplan for internasjonalisering, som skal vare frem til 2022. Denne legger vekt på internasjonalisering både hjemme og ute, UiB i verden og Verden i UiB. Den er ambisiøs, både innen forskning og utdanning. Ett av de mest konkrete målene vi har satt oss er at minst 40 % av våre studenter skal ha vært på utveksling i minst 3 måneder. Skal vi lykkes med dette, trenger vi engasjement fra både fakultet og institutt, men ikke minst fra den enkelte vitenskapelig ansatte som har kontakt med studentene.

I august åpner vårt nye internasjonale senter. Dette senteret skal være et ressurssenter både for studenter og ansatte, med rådgivere spesielt fra Studieadministrativ og Forskningsadministrativ avdeling samt HR-avdelingen. Spesielt kan vi glede oss over at der blir bedre tilrettelegging for gjesteforskere og personer som skal på forskningsopphold i utlandet.

For min del vil jeg også trekke frem det samarbeidet jeg har hatt med de sentrale administrative avdelingene, som er spekket med svært kunnskapsrike og entusiastiske medarbeidere. De har vært svært viktige i det arbeidet jeg har gjort i disse fire årene innen internasjonalisering, og det er de som nå representerer kontinuiteten i det videre arbeidet innen feltet.

Til sist vil jeg nevne at vi også har hatt to tragiske hendelser i denne perioden. To ganger har vi fått den triste meldingen om at en student fra utlandet har omkommet i en ulykke på tur i de norske fjellene. Det har vært trist, men det har også øket vår bevissthet om å ha en god beredskap og at vi må sørge for at studentene har fått den nødvendige informasjon om at det ikke er fritt for farer å ferdes i den norske naturen.

Internasjonalisering er viktig for utvikling av våre fag, ferdigheter og fremtidige posisjon som internasjonalt ledende, forskningsbasert universitet. Internasjonalisering er som luften vi puster i: Vi tar den for gitt. Det er bra, men representerer også en utfordring: Vi må både vedlikeholde og utvikle våre relasjoner med omverden, og til det trenges det både fokus og struktur.

For egen del vil jeg takke for godt og stimulerende samarbeid med dere alle på fakultet og institutt, og ønske spesielt det nye rektoratet lykke til md det videre arbeidet.

Anne Christine Johannessen,
Viserektor for internasjonalisering UiB

 

 

 

 

Vi blir stadig mer internasjonale

24. mai 2017

Anne_Christine_Johannessen_smlÅrets tall for internasjonalisering i høyere utdanning viser at det fremdeles er populært blant studentene ved Universitetet i Bergen (UiB) å reise ut som del av sin grad. Det gleder oss også at tallene for studenter som kommer til UiB er stigende.

Vi er glade for – som Khrono tidligere har skrevet om – at 2016 ble et rekordår for utveksling i Norge. Tallene fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) viser at 15.800 studenter utvekslet – enten inn eller ut – i 2016, noe som er en økning på 1200 fra 2015. Noe av dette må naturligvis tilskrives det faktum at tallet på studenter i Norge er økende, men også om en ser bort fra dette er tallene økende.

UiB har store ambisjoner for internasjonalisering, og det er derfor alltid knyttet spenning til resultatene på studentmobilitet. Vi er derfor glade for at det også i år er gode tall for UiB. Antallet studenter som kom til UiB økte fra 1063 i 2015 til 1187 i 2016, mens antallet studenter som dro ut økte fra 649 til 741, etter å ha gått noe ned de siste årene. Utviklingen de siste 10 årene kan sees her:
utoginnveksling

 

«Innen 2022 skal minst 40 prosent av kandidatene våre ha et utvekslingsopphold som en del av graden sin. Antall innreisende studenter skal ha økt med 20 prosentpoeng.» Kilde UiBs strategi: «Hav, Liv, Samfunn»

Målet for antall ut- og innreisende studenter ved UiB er ambisiøst, og det krever overordnede tiltak på institusjonsnivå. Viktigst av alt er likevel den jobben som blir gjort lokalt på fakultetene, instituttene og i de enkelte fagmiljøene.

Over sommeren åpner vårt nye internasjonale senter som er lokalisert på Studentsenteret, og som skal bistå studenter og ansatte i internasjonale spørsmål. Vi satser på at det nye senteret, sammen med en rekke andre tiltak i vår Handlingsplan for internasjonalisering, skal bidra til ytterligere løft på dette feltet fremover.

Det er mye som tyder på at presset vil øke på oss som utdanningsinstitusjon og på våre studenter, med tanke på å dra ut som en del av studiet. Samtidig skal gradene også fylles med andre elementer, som for eksempel praksisopphold. Dette stimulerer oss til å tenke nytt. I den anledning er det naturlig å trekke frem semesterprogrammet i kinesisk rett ved Det juridiske fakultet ved UiB. Her får jusstudentene som drar til Kina gjennom UiBs avtaler, muligheten til kombinere et utvekslingsopphold med praksis i lokale og internasjonale organisasjoner.

Anne Christine Johannessen,
Viserektor for internasjonalisering ved UiB

 

Solide internasjonale tall for UiB

28. februar 2017

Dag_Rune_Olsen_smlAnne_Christine_Johannessen_smlOddrun_Samdal_smlI Khrono kunne man nylig lese at 2016 ble et rekordår for studentutveksling. Vi er glade for å se gode tall for UH-sektoren på et område som vi mener er helt sentralt for kvaliteten i høyere utdanning.

I motsetning til tidligere år, har ikke Khrono i sin fremstilling av tallene fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) valgt å dele tallet for inn-/utreisende på studenttallet ved institusjonene. Når en endrer fra å bruke andelen av det totale studenttallet, til å bare fremstille de absolutte tallene kan det fremstå som at Universitetet i Bergen (UiB) har en nedgang fra i fjor til i år. Når vi har gått inn i tallene er vi glade for å se at UiB har en økning fra 1712 i 2015 til 1929 i 2016. Det betyr at vi fremdeles gjør det aller best av universitetene når man ser på andelen av det totale studenttallet som er inn-/utreisende studenter.

Internasjonalisering har lenge vært et viktig felt ved UiB, og i vår gamle handlingsplan for internasjonalisering hadde vi målsetning om at 30 % av våre studenter i løpet av sin grad skulle ha vært på utveksling – et mål vi klarte å nå.Studentmobilitet har også fått en sentral plass i UiBs strategi «Hav, Liv, Samfunn», som er gjeldende frem til 2022. Selv om vi allerede er langt fremme hva gjelder internasjonal mobilitet, har vi ambisiøse mål på dette feltet fremover både hva gjelder inn- og utreisende studenter:

«Innen 2022 skal minst 40 prosent av kandidatene våre ha et utvekslingsopphold som en del av graden sin. Antall innreisende studenter skal ha økt med 20 prosentpoeng.»

Vi vet fra tallene at vi allerede er i god rute til å nå disse målene men at det likevel må legges ned en solid innsats frem mot 2022. Det kanskje viktigste grepet vi nå har gjort er å opprette et internasjonalt senter ved UiB, der ressurspersoner fra Studieadministrativ avdeling, Forskningsadministrativ avdeling og HR vil samles. Slik vil vi få et felles fagmiljø, der alle jobber med internasjonale spørsmål, som virkelig kan dra lasset inn mot 2022.

Vi mener at internasjonalisering er viktig for å sikre kvalitet i forskning og høyere utdanning. Derfor har vi også vært svært tydelige, ved flere anledninger, på at vi er mot en innføring av studieavgift for internasjonale studenter.

Vi er glade for at UiB nok en gang leverer solide internasjonale tall. Det gir motivasjon til arbeidet vi skal gjøre i årene fremover!

Dag Rune Olsen,
Rektor UiB

Anne Christine Johannessen,
Viserektor for internasjonalisering UiB

Oddrun Samdal,
Viserektor for utdanning ved UiB

 

Store muligheter for samarbeid med Kina

27. februar 2017

Dag_Rune_Olsen_smlAnne_Christine_Johannessen_smlGjennom å utnytte og videreutvikle de langvarige relasjonene til kinesiske universiteter og fagmiljøer, og gjennom å opprette nye strukturer, skal vi ytterligere styrke UiBs samarbeid med Kina.

Universitetet i Bergen (UiB) har lang tradisjon for forskningssamarbeid med Kina. UiB var tidlig ute blant de norske universitetene på dette området og var blant initiativtakerne til Nordisk Senter ved Fudan University, et senter som UiB for tiden også har sekretariatsfunksjonen for.

Regjeringen sin Panorama-strategi, som er en strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør Afrika (2016-2020), er viktig i internasjonaliseringsarbeidet i UH-sektoren. Av disse landene er det Kina UiB har mest samarbeid med, og vi ønsker nå å utnytte de aktivitetene og samarbeidene som allerede finnes til ytterligere å styrke vårt Kina-samarbeid.

Selv om UiB har opprettholdt og utviklet undervisnings- og forskningsarbeidet med Kina de senere årene vil en normalisering av forholdet mellom Norge og Kina gi muligheter for forsterket samarbeid med kinesiske universiteter. For å danne grunnlag for en ytterligere satsing på Kina har Hans Jørgen Gåsemyr vært engasjert som rådgiver for Kinarelaterte aktiviteter ved UiB, og han har blant annet levert to rapporter, der den ene av disse inneholder en oversikt over det samarbeidet som i dag eksisterer mellom UiB og kinesiske universitet.

Innen forskning finnes det aktivitet på samtlige fakultet. Velferdsforskning, klimaforskning og medisinsk forskning er likevel i en særstilling. Geofysisk institutt, har med sin deltakelse i Bjerknessenteret og det felles Nansen-Zhu senteret i Beijing, en omfattende aktivitet som blant annet inneholder felles sommerskoler. Innen velferdsforskning er det særlig professor Stein Kuhnle og hans miljø som har et omfattende samarbeid, som blant annet har resultert i flere bøker og et æres-professorat på Fudan Universitetet. Innen medisinsk forskning kan en særlig trekke frem ChiNor Brain Science Institute som er et samarbeid mellom Institutt for biomedisin ved UiB og Shandong University.

På utdanningssiden er Det juridiske fakultet i ferd med å bygge ut et omfattende tilbud som treffer studenter på flere nivå. Her kan blant annet nevnes en semesterpakke i kinesisk rett, der studenter ved UiB tilbringer et semester i Kina der det inngår både studier og praksis. Videre kan en også nevne Norwegian China Law Centre, som Universitetsstyret ved UiB vedtok å opprette i februar 2017. Senteret åpnes under en Kina-konferanse ved UiB den 4. mai. Senteret skal administrere og profilere det omfattende samarbeidet som er på plass, og navnevalget gir uttrykk for at senteret skal være en nasjonal aktør, noe som innebærer at senteret også skal være tilgjengelig for studenter ved de øvrige juridiske utdanningsinstitusjonene i Norge.

UiBs videre satsing rettet mot Kina vil konsentreres rundt de områdene der en allerede er langt fremme og rundt andre områder av strategisk interesse for UiB. Kina er i rask vekst, også som forsknings- og utdanningsland, og er en av de største leverandørene av forskningsdata i verden. Dette gjør en ytterlige styrking av relasjoner og samarbeid, som normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina åpner opp for, ekstra interessant.

Mandag 27.02 møter en delegasjon fra Universitetet i Bergen, ledet av rektor Dag Rune Olsen og viserektor for internasjonalisering Anne Christine Johannessen Utenriksdepartementet for å presentere UiBs Kina-aktivitet og for å diskutere videre satsing på kinesisk samarbeid.

Dag Rune Olsen,
Rektor UiB

Anne Christine Johannessen,
Viserektor for internasjonalisering UiB

Benytt muligheten – søk impulser – dra ut!

17. januar 2017

Anne_Christine_Johannessen_smlI Handlingsplanen for internasjonalisering som gjelder fra 2016 til 2022 gjør vi et overordnet skille mellom «UiB i verden» og «Verden i UiB». Universitetet i Bergen (UiB) er et internasjonalt forskningsuniversitet med en bred portefølje av internasjonalt samarbeid både innen forskning og utdanning. Vi har lange tradisjoner innen utveskling av både studenter og ansatte og er allerede i norgestoppen innen dette feltet. I årene som kommer har vi som målsetning å bli enda bedre.

Denne uken arrangeres det Internasjonal uke ved UiB med ulike arrangementer og informasjonsmøter rundt omkring på de ulike fakultetene. Lurer du på hvor man kan dra som UiB-student, eller har du spørsmål om hvordan man søker seg til et utvekslingsopphold? På disse møtene vil du som student få nødvendig praktisk informasjon, høre om hvordan arbeidsgivere ser på utveksling og få inspirerende fortellinger fra tidligere utvekslingsstudenter.

UiB har målsetninger både for studenter som kommer til UiB og som reiser ut fra UiB. Innen 2022 er det vårt mål at minst 40 prosent av våre studenter skal ha vært på et utvekslingsopphold i løpet av sin grad. Vi mener at internasjonalisering og at våre studenter reiser ut og får internasjonale impulser er viktig for kvalitetene på våre utdanninger. Dette vil bli stadig viktigere i en tid hvor avstander blir mindre og samfunnet blir stadig mer internasjonalt.

Høsten 2017 skal vi åpne et nytt internasjonalt senter på Studentsenteret, der fagpersoner som jobber med internasjonale spørsmål ved våre ulike avdelinger blir samlet. På denne måten tror vi at vi kan få et økt fokus på nettopp disse spørsmålene.

Som Viserektor for internasjonalisering ved UiB håper jeg at du som student ved UiB benytter den fantastiske muligheten du har til å dra ut i verden og søke nye impulser. Slik kan du tilegne deg ny kunnskap, lære språk og kultur og skaffe deg en internasjonal erfaring som også vil gjøre deg mer attraktiv i arbeidslivet her hjemme.

Anne Christine Johannessen,
Viserektor for internasjonalisering ved UiB

 

Velkommen til Bergen og UiB! / Welcome to Bergen and UiB!

5. januar 2017

Anne_Christine_Johannessen_smlI dag har vi ønsket 419 nye internasjonale studenter velkommen til Universitetet i Bergen (UiB). Det er gledelig at vi ser en stadig økning i antallet internasjonale studenter, og særlig gjelder dette vårsemesteret (359 i 2015 og 403 i 2016). Det er stadig en utfordring å skape en bedre balanse mellom antall studenter som kommer til UiB i vår- og høstsemesteret, særlig knyttet til bosituasjonen i Studentsamskipnaden. Vi er også svært tilfredse med at studentene som i dag ønskes velkommen sprer seg godt på de ulike fakultetene. Selv om det alltid vil være noe variasjon, viser årets tall at internasjonaliseringsarbeid er noe som blir tatt på alvor ved alle fakultetene.

Størstedelen av studentene som kommer til UiB, er fra Europa. Likevel er vi svært glade for at studentene fordeler seg på hele 42 ulike land. Dette er helt i tråd med våre ambisjoner og viser at samarbeid og fokus på internasjonalisering over tid gir resultater. UiB er et internasjonalt forskningsuniversitet, og vi har målsetninger i vår strategi om at tallene på både ut- og innreisende studenter skal økes i årene fremover. For at vi skal lykkes med dette, er det viktig at de som kommer til oss får et best mulig opphold. Et mottak slik som det vi har i dag er en viktig arena der de internasjonale studentene får tilgang til informasjon som vil være nyttig for deres opphold. Tilgang på informasjon og ekspertise er også en viktig grunn til at vi fra høsten 2017 får et eget internasjonalt senter på Studentsenteret. Senteret gir nye muligheter for å samle ansatte som jobber med internasjonaliseringsspørsmål fra ulike avdelinger.

Vi håper at studentene som er kommet til et nytt land, til en ny by og til vårt universitet får et best mulig opphold!

Anne Christine Johannessen,
Viserektor for internasjonalisering ved UiB

Welcome to Bergen and UiB!

Today we welcomed 419 new international students to the University of Bergen (UiB). It is pleasing that we are seeing a steady increase in the number of international students coming to the University of Bergen, especially in the spring semester (359 in 2015 and 403 in 2016). It is still a challenge to create a better balance between the number of students coming to UiB in spring and fall semester, particularly relating to the housing situation in the Student Association. We are also very pleased that students today welcomed spreads well on the various faculties. Although there will always be some variation, this year’s figures shows that internationalization is something that is taken seriously by all faculties.

The majority of students who are coming to UiB are from other European countries. Nevertheless, we are very pleased that the students are divided between 42 different countries. This is fully in line with our ambitions and shows that cooperation and focus on internationalization over time have yielded results. UiB are an international research university, and our goals in the strategy is that both the numbers of those traveling out and those who come in shall increase in future years. For us to succeed in this, it is important that those who come to us get the best possible stay. A reception like the one today is an important arena where these students get access to information that will be useful for their stay. Access to information and expertise is also an important reason why we from fall of 2017 will get an own International Centre at the Student Centre. This center gives us the opportunity to gather employees working on international affairs across different departments

We hope that the students that now are arriving a new country, a new town and to our university will have the possible stay here!

Anne Christine Johannessen,
Vice-Rector for International Affairs

UiB vil øke antallet utenlandske studenter

4. november 2016
Anne_Christine_Johannessen_sml«Mediene kan fortelle at en populistisk elite har vedtatt at utlendinger som kommer hit for å studere skal ha to fordeler: De skal slippe å betale studieavgift til de norske universitetene. De skal ha fortrinnsrett på de offentlige studentboligene.», skriver professor emeritus John ludvig larsen i BA 01. november. Det er riktig at vi ikke har studieavgifter i Norge og det er riktig at det er en boliggaranti for studenter som kommer til Bergen. Det er derimot feil at dette er vedtatt av en «populistisk elite».

For det første er det Stortinget som har vedtatt at det ikke skal være studieavgifter ved norske universiteter og høgskoler. Det er etter hvert bred politiske enighet om dette og det har vært sterkt press fra norske studenter med Norsk Studentorganisasjon (NSO) i spissen for å unngå innføringen av en slik studieavgift for internasjonale studenter fra utenfor EØS. For det andre har norske studenter selv vedtatt at de ønsker en boliggaranti for internasjonale studenter som kommer til Bergen. Det er med andre ord heller ikke her en «populistisk elite» som har vedtatt at det skal være slik, men studentene selv. Det er Studentsamskipnaden i Bergen(SiB) som stiller denne garantien for studenter som kommer til Bergen etter avtale med utdanningsinstitusjonene i Bergen. At det er mangel på studentboliger i Norge bør løses gjennom å bygge flere, ikke gjennom å stenge internasjonale studenter ute fra disse.

Ved vårt universitet er internasjonale studenter en helt selvfølgelig del av studentmassen og fravær av studieavgifter og garanti om bolig er viktig for at internasjonale studenter skal velge å komme til Norge, noe også rapporter blant annet fra NIFU har vist. Som utdanningsinstitusjon er vi derfor både mot innføring av en slik studieavgift og for en boliggaranti som sikrer internasjonale studenter som kommer til Bergen tilgang på bolig.

Det er et politisk villet, og uttrykt, mål å øke internasjonaliseringen i høyere utdanning. Både andelen norske studenter som reiser ut – og andelen som kommer inn. Selv om vi ved Universitetet i Bergen ( UiB) allerede er ganske gode på dette sammenlignet med andre norske læresteder har vi ambisjoner om å bli enda bedre. I vår nye strategi, vedtatt av og forankret i universitetsdemokratiet, slås det fast at man ønsker å øke internasjonaliseringen i årene som kommer. Innen 2022 skal andelen som reiser ut være økt til 40 prosent mens andelen som kommer til Norge skal ha økt med 20 prosentpoeng. Skal vi lykkes med disse målene er det helt avgjørende at vi tar godt imot internasjonale studenter som kommer til Norge på samme vis som vi forventer at våre studenter som reiser ut blir tatt godt imot av våre samarbeidspartnere.

Det er vanskelig å måle eksakt hvor mye det koster å utdanne internasjonale studenter etter gratisprinsippet og hvor mye vi får igjen for dette. Det er heller ikke alt som skal måles i kroner og øre. Internasjonalisering bidrar til å løfte kvaliteten på forskning og høyere utdanning. Internasjonale studenter som kommer til Bergen bidrar med nye perspektiver og ny innsikt som beriker norske medstudenter. På samme måte bidrar norske studenter som reiser ut med perspektiver som vil være nyttig for studenter og fagmiljøer i andre land.

Akademia er også en viktig måte å bygge broer og felles forståelser på tvers av land, kulturer og etnisiteter. Gjennom utveksling av studenter og ansatte kan universitetene og høgskolene slik være med på å skape nettverk på tvers – nettverk som kan bidra til å utvikle verden. “«Akademia er også en viktig måte å bygge broer og felles forståelse på tvers av land, kultur og etnisiteter.” “Det er vanskelig å måle eksakt hvor mye det koster å utdanne internasjonale studenter etter gratisprinsippet og hvor mye vi får igjen for dette.”

Innlegget stod først på trykk i papiravisen til Bergensavisen 04.11.2016

Anne Christine Johannessen,

Viserektor for internasjonalisering UiB

Brasil – et land med muligheter

22. september 2016

Dag_Rune_Olsen_smlAnne_Christine_Johannessen_smlDenne uken deltar vi, sammen med en rekke andre sentrale aktører i UH-sektoren, på en delegasjonsreise til Brasil i regi av Kunnskapsdepartementet. Her møter vi forskningsinstitusjoner, universiteter og brasilianske myndigheter. Den faglige delen av programmet er utarbeidet av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Norges Forskningsråd (NFR), etter innspill fra norske universiteter og høgskoler. I Brasilia møtte kunnskapsministerens delegasjon, hvor også rektorene inngår, de føderale utdannings- og forskningsmyndighetene. Statssekretær Alvaro Prata uttrykte stor tilfredshet med hvordan UiB hadde tatt imot nær et hundretall studenter gjennom “Science without borders”-programmet. Programmet ble etablert i 2013 i den hensikt å skaffe flere brasilianske unge høyere utdanning samt internasjonal erfaring. Tidligere president Dilma Rousseff var personlig engasjert i etableringen av programmet.

I Saõ Paulo og Rio de Janeiro står møter med universiteter og fagseminar på programmet. UiB har allerede samarbeid med brasilianske forskere og institusjoner. Blant annet innen geovitenskap har UiB tett samarbeid med Universitetet i Saõ Paulo (USP), og SIU og Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education (CAPES) finansierer i felleskap prosjektet Integrated orogen-sedimentary basin studies.

Brasil er en viktig del av regjeringens strategi for forskning og utdanning med BRICS-landene samt Japan (PANORAMA-strategien). Derfor var det viktig at NFR og FAPESP (Brasils forskningsråd) inngikk en samarbeidsavtale under besøket. Også for UiB har internasjonalisering, både innen utdanning og forskning, høy prioritet. I vår nye Handlingsplan for internasjonalisering heter det blant annet at: «(…) og i tillegg legges det vekt på å styrke relasjoner og samarbeid med partnere i USA, Canada, Japan, Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika i tråd med nasjonale prioriteringer (…)».

For å lykkes med å nå våre mål innenfor internasjonalisering er det viktig for oss å delta på slike reiser som kan bidra til å videreutvikle nåværende samarbeid, men også åpne dører og bygge strukturer for nye fremtidige samarbeid.

I en verden med stadig skjerpet konkurranse må vår utdanning og forskning holde et høyt nivå. Da er det viktig å huske på at Bergen er en liten by, i et lite land og at det er viktig at våre studenter og ansatte drar ut for å få impulser og bygger nettverk som kan bidra til å heve kvaliteten vår.

Dag Rune Olsen
Rektor, UiB

Anne Christine Johannesen
Viserektor for internasjonalisering, UiB

 

 

 

Internasjonaliseringskonferansen – en viktig møteplass

17. mars 2016

Anne_Christine_Johannessen_smlDet er femte året SIU arrangerer internasjonaliseringskonferanse, denne gang i Stavanger. Dette er blitt en viktig møteplass for alle som arbeider innen feltet, ikke minst fordi dette er stedet der man blir oppdatert på hva som rører seg; hvilke utlysninger er på trappene, hvordan kan vi nå de målene vi har satt oss når det gjelder studentmobilitet, hvordan kan vi øke kvaliteten på utvekslingen, mm.

I år var tittelen på konferansen «Internasjonalisering i omstilling», en tittel som henspiller på de utfordringene som sektoren står overfor; økt internasjonal konkurranse, utvikling av virtuelle medier som åpner nye dører og ikke minst den aktuelle flyktningsituasjonen.

At dette er en viktig møteplass ble bekreftet ved at 36 personer fra vårt universitet deltok på konferansen.  Her var både Studieadministrativ avdeling og fakultetene godt representert. De fleste som deltar er administrativt ansatte, selv om programmet også er meget relevant for personer i faglige stillinger. UiB markerte seg godt på konferansen – hele seks personer fra UiB hadde innlegg eller ledet en sesjon – disse innleggene kan du se her. Og igjen ble UiB fremhevet som det breddeuniversitetet med høyest prosentpoeng av studenter som reiser på utveksling.

Statssekretær Bjørn Haugstad deltok på konferansen og løftet spesielt frem den varslede stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning i 2017, der han forventet at internasjonalisering ble spesielt belyst. Han utfordret også institusjonene på Horisont 2020 og Erasmus +

«Vi har også veldig mye mer å hente i Horisont 2020 og ikke minst; vi har mye å hente på å se aktiviteter i Erasmus + og i Horisont 2020 i en sammenheng, slik at vi bruker også dette internasjonale samarbeidet som en plattform for å gjøre denne devisen om forskningsbasert utdanning til en realitet»

– Statssekretær Bjørn Haugstad, Internasjonaliseringskonferansen 2016

UiB er den institusjonen i Norge som har lykkes best med å hente hjem midler fra Horisont 2020, som er EUs åttende rammeprogram, og verdens største program for forskning og innovasjon. Men vi har enda større ambisjoner og tar selvsagt utfordringen fra statssekretæren, blant annet gjør vi dette gjennom vårt nye Brussel-kontor.  Han pekte også på at vi gjennom Bologna-samarbeidet har satt et mål om at innen 2020 skal minst 20 prosent av studentene ha et utenlandsopphold i løpet av studiene. Det nasjonale tallet i Norge ligger nå under dette målet, mens vi ved UiB har oppfylt vårt eget mål om 30 prosent. I vår nye strategi, «Hav, Liv, Samfunn», som gjelder fra 2016 til 2022 har vi økt målet til hele 40 prosent.

Det var også en sesjon med fokus på flyktningsituasjonen – hvordan kan universitetene bidra til å sluse aktuelle studenter inn i videre studieløp, hvordan kan vi bidra til integrering og språkopplæring mm. Ved UiB har vi en dialog med Bergen kommune og mottaksapparatet for å bidra der det trengs innenfor de områdene vi er sterke. Vi koordinerer også dette med Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole (NHH). Vi har samlet all informasjon om aktiviteter og tiltak i regi av UiB på uib.no/uibforflyktninger.

Nå er vi tilbake i Bergen etter en inspirerende og lærerik konferanse – med ny kunnskap som skal tas videre inn i organisasjonen. I forkant av konferansen arrangerte vi en samling for å diskutere forventninger til konferansen. Nå i ettertid vil vi igjen samles for å diskutere hvordan vi best kan ta videre alt det som ble diskutert på denne konferansen. Dette gjør vi fordi vi ønsker at dette ikke bare skal bli to dager med faglig påfyll – vi ønsker også å få noe mer konkret ut av deltakelse på slike konferanser. Det er aktiviteten mellom konferansene som er avgjørende for hvor godt vi lykkes.

Vi gleder oss allerede til neste internasjonaliseringskonferanse!

Anne Christine Johannesen,
viserektor for in
ternasjonalisering

 

 

UiB bidrar til innsats overfor flyktninger – vi lanserer nå UiB.no/uibforflyktninger

24. februar 2016

Anne_Christine_Johannessen_smlI vår nye strategi er globale samfunnsutfordringer et av våre satsingsområder. En av vår tids største globale samfunnsutfordringer er flyktningkrisen, der mange av flyktningene kommer som en følge av situasjonen i Syria.

I tillegg til forskning på disse temaene ønsker vi som universitet å bidra til det beste for de som kommer til Norge, og Bergen, som flyktninger. Vi har derfor lansert uib.no/uibforflyktninger der vi samler informasjon om ulike tiltak, tilbud og arrangementer i regi av Universitetet i Bergen og tilknyttede organisasjoner.

Kontakt oss dersom du ønsker å bidra til UiB sin felles innsats eller har tips om arrangement og tilbud som bør informeres om på vår nettside.

Anne Christine Johannessen,
Viserektor for internasjonalisering

 

English version:


UiB contributes – we are now launching uib.no/en/uibforrefugees!

In our new strategy global social challenges is one of our prioritized areas. One of our times biggest social challenges is the refugee-crisis, where a large part of the refugees comes from Syria.

In addition to our research, we as a university would like to contribute to best for the once that are arriving Norway, and Bergen, as refugees. Therefore we have launched uib.no/en/uibforrefugees where we are gathering information about different measures and events directed by The University of Bergen or associated organizations.

Please contact us if you would like to contribute to UiB`s common effort or if you have tips regarding different measures or events that should be listed on our website.

Anne Christine Johannessen,
Vice rector for international affairs

 

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no